Wlókna wspólczulne

Włókna współczulne są jedyną drogą, łączącą ośrodek naczyniowy z naczyniami krwionośnymi oraz ośrodek regulujący ciepłotę z gruczołami potowymi. Wszelka regulacja naczyniowa odbywa się na drodze zwiększonego i zmniejszonego napięcia nerwu współczulnego – bez zasadniczego działu nerwu błędnego. Czynną jednak rozszerzenie naczyń w mięśniach kończyn występuje przez podrażnienie włókien cholinergicznych, znajdujących się w nerwach współczulnych, gdyż – jak stwierdzają nowsze badania – nerwy naczyń, dochodzących do mięśni i należących do nerwu współczulnego, zawierają zarówno włókna cholinergiczne jak i adrenergiczne. Sprawna gra ośrodków naczyniowych warunkuje stały poziom krwi, krążącej i prawidłowe. jej rozmieszczenie. Continue reading „Wlókna wspólczulne”

Warstwa kolczasta

Należy zaznaczyć, że warstwa rozrodcza naskórka jest jego warstwą rodowo i osobniczo najstarszą i najwcześniejszą, albowiem zarówno naskórek Bezczaszkowców (Acrania, np. rodzaj Branchiostoma), jak i młodych zarodków składa się jedynie z tej warstwy. 2) – Warstwa kolczasta (stratum. epinosum. ), jak i wszystkie pozostałe warstwy naskórka, jest pochodną warstwy rozrodczej i charakteryzuje się przemianami chemicznymi w protoplazmie komórek, prowadzącymi ostatecznie do powstania istoty rogowej. Continue reading „Warstwa kolczasta”

Gruczoly miedzypalcowe

Gruczoły międzypalcowe (glae. interdigitales) mieszczą się w przestrzeni międzypalcowej u licznych Przeżuwaczy. Występują one na wszystkich kończynach u Orinae, a jedynie na kończynach tylnych u Cerrus capreolus, Rangijer tarandus, Alces aloes, Dama dama. Brak ich u Bos taurus i u Cerrus elaphus. Częstym siedliskiem gruczołów skórnych dodatkowych jest okolica płciowo-odbytnicza. Continue reading „Gruczoly miedzypalcowe”

Przede wszystkim nalezy rozróznic dwa najczestsze typy wlosów, wystepujace u wiekszosci ssaków

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa najczęstsze typy włosów, występujące u większości ssaków. Są to długie, sztywne, rzadko rozmieszczone – włosy ościste oraz krótkie miękkie, puchowate – włosy wełniste, ukryte pod włosami ościstymi. W zależności od liczbowego wzajemnego stosunku obu tych typów włosów oraz od innych ich własności różnie jest oceniana wartość izolacyjna (i rynkowa) futer. Odmianę włosów ościstych stanowi jeszcze bardziej usztywniona – szczecina, cechująca Suidae oraz – kolce, występujące u Echidna hystrix, u Erinaceus europaeus i u Hystrix cristata. Rozumie się samo przez się, że kolce mają raczej charakter pancerza ochronnego, aniżeli płaszcza izolacyjnego. Continue reading „Przede wszystkim nalezy rozróznic dwa najczestsze typy wlosów, wystepujace u wiekszosci ssaków”

Krawedz podeszwowa

Krawędź podeszwowa, stanowiąca główną linię podparcia kończyny, jest położona poziomo, spotykając się z krawędzią koronową u kąta ściennego (arigulus parietalis). Powierzchnia zewnętrzna puszki kopytowej jest na przedzie pochylona pod kątem 50°-55° (Schmaltz) w stosunku do poziomu w kończynach przednich, w kończynach zaś tylnych kąt nachylenia wynosi 55°-60° (Schmaltz). Po bokach blaszka grzbietowa jest ustawiona bardziej stromo. Na podłożu twardym, nieustępliwym, blaszka grzbietowa puszki kopytowej jest obciążona najsilniej, przy czym ciśnienie to ześrodkowuje się ostatecznie na krawędzi podeszwowej. Ciśnienie to wynosi w czasie spoczynku około 75 kg na jedną puszkę kopytową, ale ulega wielokrotnemu zwiększeniu w czasie chodu, a zwłaszcza w trakcie biegu i skoków. Continue reading „Krawedz podeszwowa”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka

Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) jest nową interwencją w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej i współistniejącymi chorobami. Podajemy wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania francuskiego krajowego, przezcewnikowego rejestru implantacji zastawki aortalnej, FRANCE 2. Metody
Wszystkie TAVI przeprowadzone we Francji, wymienione w rejestrze FRANCE 2, zostały prospektywnie włączone do badania. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 8

1Znacząco wzrósł odsetek pacjentów, którzy preferowali TAVI zamiast konwencjonalnej chirurgii (223 z 1545 pacjentów [14,4%] vs. 276 z 1616 pacjentów [17,1%], P = 0,04). Nie odnotowano znaczących zmian w 30-dniowej śmiertelności w latach 2010-2011, zgodnie z metodą Kaplana-Meiera (155 z 1551 pacjentów [10,1%] zmarło w 2010 r., A 138 z 1640 pacjentów [9,2%] zmarło w 2011 r., P = 0,49). Dyskusja
Oceniliśmy dane z krajowego rejestru wieloośrodkowego dużej serii kolejnych pacjentów poddawanych TAVI, z kontrolą jakości w losowo wybranych ośrodkach. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 8”

Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 5

Zbadano komórki CD8 + od 6 pacjentów z reaktywną, dużą ziarnistą limfocytozą podczas leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej, jak również u 2 pacjentów z zakażeniem wirusem cytomegalii i od pacjenta z chorobą przeszczepu, i stwierdzono, że jest ona ujemna w przypadku mutacji STAT3 . Ponadto, żadna ze zidentyfikowanych mutacji nie występowała w dwóch zbiorach danych dotyczących zróżnicowania populacji: 1000 genomów (www.1000genomes.org/data) i dbSNP (www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP). Przeprowadzono dalszą analizę sekwencjonowania segregowanych komórek B, komórek T i naturalnych komórek NK (NK) dla pacjentów 1, 19 i 30 w grupie pacjentów z mutacjami STAT3. Mutacje STAT3 znaleziono tylko we frakcji limfocytu T (CD8 +), natomiast frakcje komórek NK i B-komórki wykazywały STAT3 typu dzikiego (ryc. Continue reading „Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 5”