napadowe migotanie przedsionków

Do węzłów sercowych, posiadających swój własny automatyzm, dochodzą zakończenia nerwowe z układu wegetatywnego, które pod wpływem podrażnień mogą zmienić czynność automatyczną węzłów. Wskutek tego powstaje zaburzenie rytmu serca, które może się przejawiać dodatnim lub ujemnym chronotropizmem, to znaczy powstać może przyśpieszenie lub zwolnienie czynności serc w zależności od tego, które zakończenia nerwowe zostały podrażnione Układ więc wegetatywny zmienia automatyzm serca, czyli zwiększa lub zmniejsza liczbę wytwarzanych bodźców w węzłach sercowych. W zakresie batmotropizmu serca, zwichnięty w swojej równowadze układ wegetatywny może wywołać powstawanie skurczów dodatkowych serca zarówno przedsionkowych jak i komorowych. Czasami skurcze dodatkowe mogą układać się rytmicznie w postaci bigamii, trigemii i quadrigemii lub też występować napadowo w postaci tak zwanych skurczów dodatkowych skupionych. Niekiedy znów w związku ze zwichnięciem równowagi układu wegetatywnego może powstać napadowe migotanie przedsionków, które stwarza stan, zwany niemiarowością całkowitą a elektrokardiogramie widzimy wtedy oko 400-600 drobnych fal przedsionkowych lub zupełny ich brak z bezładnym co do czasu zjawianiem się zespołów komorowych. Continue reading „napadowe migotanie przedsionków”

Wlókna wspólczulne

Włókna współczulne są jedyną drogą, łączącą ośrodek naczyniowy z naczyniami krwionośnymi oraz ośrodek regulujący ciepłotę z gruczołami potowymi. Wszelka regulacja naczyniowa odbywa się na drodze zwiększonego i zmniejszonego napięcia nerwu współczulnego – bez zasadniczego działu nerwu błędnego. Czynną jednak rozszerzenie naczyń w mięśniach kończyn występuje przez podrażnienie włókien cholinergicznych, znajdujących się w nerwach współczulnych, gdyż – jak stwierdzają nowsze badania – nerwy naczyń, dochodzących do mięśni i należących do nerwu współczulnego, zawierają zarówno włókna cholinergiczne jak i adrenergiczne. Sprawna gra ośrodków naczyniowych warunkuje stały poziom krwi, krążącej i prawidłowe. jej rozmieszczenie. Continue reading „Wlókna wspólczulne”

Zakonczenia nerwów wegetatywnych

Zakończenia nerwów wegetatywnych w zatoce szyjnej l łuku tętnicy głównej są nie tylko wrażliwe na podniety mechaniczne, lecz także na bodźce chemiczne, to znaczy, że różne, ciała chemiczne oraz jady bakteryjne, krążące we krwi, mogą podrażniać chemoreceptory skupione w kłębku szyjnym (glomus caroticum) i kłębku tętnicy głównej (glomus aorticum); powodując na drodze odruchu wegetatywnego zmiany napięcia ośrodka naczyniowego, co w wyniku daje również efekt spadku lub podniesienia ciśnienia krwi. Nerwice naczyniowe W zakłóceniu sprawnej regulacji wegetatywnej naczyń mogą powstawać tzw. nerwice naczyniowe. Jedną z postaci nerwic naczyniowych jest dermografizm. Objawia się on tym, że naczynia skórne, które są wtedy wrażliwe na podrażnienie dotykiem, ulegają rozszerzeniu lub zwężeniu . Continue reading „Zakonczenia nerwów wegetatywnych”

Gruczoly skórne

Zarówno o jednym, jak i o drugim była już mowa poprzednio, nie będziemy więc do tej sprawy powracać O unerwieniu czuciowym skóry były kilkakrotnie wzmianki. Na zakończenie dodam, że największą ilość receptorów dotykowych spotykamy na twarzy, a zwłaszcza na palcach, bez względu na. to w jakie pochwy rogowe są one zaopatrzone. 2) Gruczoły skórne. Naskórek skóry tworzy wiele gruczołów, z których najważniejszym i są-gruczoły potowe, i-gruczoły łojowe. Continue reading „Gruczoly skórne”

Bogdanow zwrócil uwage na to, ze wsród ssaków zyjacych dziko nader rzadko wystepuja zabarwienia czarne i biale

Bogdanow zwrócił uwagę na to, że wśród ssaków żyjących dziko nader rzadko występują zabarwienia czarne i białe, pospolitymi zaś są maście przejściowe, nieokreślone, natomiast u ssaków udomowionych czerń i biel są elementami częstymi. Warto zaznaczyć (Adamet-z), że u większości ssaków dzikich zabarwienie każdego oddzielnego włosa jest odmienne a różnych jego wysokościach Dany ssak• może mieć zabarwienie jednostajne (zawsze ciemniejsze po stronie grzbietowej, aniżeli po stronie brzusznej tułowia), jak to występuje np. u lwa, lub też mogą wchodzić w grę dwa, a nawet trzy zabarwienia (np. u zebry , u świnki morskiej). Wykazano, że postacią wyjściową jest pasiastość podłużna, której podział prowadzi do łaciastości i wreszcie do pręgowatości poprzecznej (np. Continue reading „Bogdanow zwrócil uwage na to, ze wsród ssaków zyjacych dziko nader rzadko wystepuja zabarwienia czarne i biale”

Swoista odmiana wlosów sa tzw. wlosy czuciowe albo zatokowe

Swoistą odmianą włosów są tzw. – włosy czuciowe albo-zatokowe. Są one umieszczone głównie na twarzy (rzadziej na kończynach) i odznaczają się długością, sztywnością, a zwłaszcza tym, że w pochwie włosowej skórnej (vagina pili dermatica) znajduje się zatoka żylna oraz liczne zakończenia nerwowe. Włosy te są niezwykle czułymi receptorami dotykowymi, znacznie czulszymi, dzięki mogącej się wypełniać krwią zatoce, aniżeli włosy zwykłe. Wbrew pozorom, włosy, choć należą do utworów rogowych, nie są narządami martwymi, lecz wykazują swoistą żywotność, dość odmienną od przejawów życiowych narządów funkcjonujących w sposób bardziej natężony. Continue reading „Swoista odmiana wlosów sa tzw. wlosy czuciowe albo zatokowe”

zrogowacenie

Z powyższego wynika, że strzałka kopytowa rogowa jest wytworem miazgi strzałkowej. Co się tyczy pozostałych opuszek u Koniowatych, to prawdopodobnie przekształciły się one w zrogowacenia, ujmowane nazwami – kasztanowi –ostróg. Ostrogą (callositas metacarpalis) nazywamy zrogowacenie, widoczne na powierzchni dłoniowej okolicy stawu śródręczno-palcowego, odpowiadające, być może, opuszce międzypalcowej pięciopalcowców. Nazwą – kasztana(callositas carpalie resp. tarsalis) jest określane zrogowacenie, widniejące na powierzchni przyśrodkowej nadgarstka albo też stępu (u Asinus brak kasztana stępowego), mające prawdopodobnie związek z opuszkami nadgarstkowymi innych ssaków. Continue reading „zrogowacenie”

Blaszka grzbietowa

Wszystkie te blaszki są ściśle ze sobą połączone, ograniczając pryzmatyczną – jamę kopytową (cavum. ungulae), w której znajdują pomieszczenie wszystkie pozostałe składniki narządu kopytowego. Blaszka grzbietowa (lamina dorsalis) tworzy ścianę przednią i ściany boczne puszki kopytowej, a zaginając się po każdej stronie w tyle pod naporem strzałki (furca), w tzw. – kącie ściennym (angulus parietalis), przechodzi na powierzchnię podeszwową puszki, tworząc tutaj – słup kopytowy (piła ungulae) . Słup ten jest odgraniczony od strzałki kopytowej głębokim rowkiem przystrzałkowym (sulcus parafurcalis). Continue reading „Blaszka grzbietowa”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 9

Wpływ logistycznego EuroSCORE został odnotowany w rejestrze Edwards SAPIEN Aortic Bioprothesis European Outcome (SOURCE) 26 i rejestrze włoskim. Negatywny wpływ niedomykalności okołoprotezowej odnotowano w badaniach zarówno urządzeń SAPIEN, jak i CoreValve.11,16, 27,28 Roczny wskaźnik przeżycia wynoszący 76,0% w naszym rejestrze był prawie taki sam jak w rejestrach SOURCE i UK oraz w kohorcie A badania PARTNER. W naszym badaniu jednym z najczęstszych powikłań była konieczność stosowania stałego stymulatora (u 15,6% pacjentów). W pozostałych rejestrach stawki były podobne, z 13% w Belgii, 17 16,3% w Wielkiej Brytanii, 16 16.6% we Włoszech, 11 i 6,7% w SOURCE13. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 9”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 5

Śmiertelność oblicza się za pomocą analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Do porównań między grupami i jednoczynnikowej analizy powiązanych zmiennych wykorzystano analizę t-Studenta dla testu wariancji lub testów nieparametrycznych dla zmiennych ciągłych i testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych jakościowych. Zastosowaliśmy jednoczynnikowy model Coxa do analizy 1-letnich danych dotyczących przeżycia, z wartością P mniejszą niż 0,20 wskazującą istotność statystyczną. Zastosowaliśmy model wieloczynnikowy Cox z regresją stopniową, z dostosowaniem do wieku, drogi podejścia, logistycznego EuroSCORE, klasy NYHA, obecności lub braku historii choroby naczyń mózgowych lub zawału mięśnia sercowego, liczby pacjentów uwzględnionych w ośrodku badań oraz obecności lub brak niedomykalności okołoprotezowej. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 5”