Czestym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwe laczna podskórna charakteru tkanki tluszczowej

Wyjątek stanowi skóra powierzchni dłoniowej rąk i stóp, gdzie wskutek spoistego utkania warstwy podskórnej skóra jest mocno związana z pokrytymi przez nią narządami. W obrębie tkanki łącznej podskórnej, zwłaszcza w okolicach przystawowych, znajdują się mniej lub więcej liczne, wielkie – ciałka Vatera-Paciniego, będące swoistymi receptorami, informującymi układ nerwowy ośrodkowy o stopniu ucisku oraz rozciągania okolicznych tkanek. Częstym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwę łączną podskórną charakteru tkanki tłuszczowej. Mówimy wówczas o – podściółce tłuszczowej (panniculus adiposus), Zabezpiecza ona ustrój przed utratą ciepła, a ponadto stanowi magazyn tłuszczowy, z którego dany ssak czerpie rezerwy pokarmowe w razie potrzeby. Podściółka tłuszczowa jest wyjątkowo silnie rozwinięta u Cetacea, a poniekąd i u Sirenia oraz u wielu ssaków w okresie przygotowawczym do zimowania. Continue reading „Czestym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwe laczna podskórna charakteru tkanki tluszczowej”

Skrecanie wlosów jest spowodowane budowa wlosa

Mycie się- Kotowatych ma na celu oczyszczenie z powłoki tłuszczowej sierści, która w ten sposób staje się lepszym izolatorem. Ma to swój sens u tych ssaków, tak bardzo lubiących ciepło. Skręcanie włosów jest spowodowane budową włosa, który zamiast mieć kształt cylindra, jest mniej lub więcej spłaszczony. Ważoną cechą uwłosienia jest jego zabarwienie czyli – maść. Zagadnienie to stanowi niezwykle ważny rozdział anatomii, posiadający zastosowanie nie tylko w systematyce, ale również w genetyce, w teorii hodowli, a nawet w nauce o odporności ustroju. Continue reading „Skrecanie wlosów jest spowodowane budowa wlosa”

sprezyste zakonczenie palców

Wierzchołek ten ulega ustawicznemu ścieraniu się podczas chodu i tylko Felidae, dzięki możności unoszenia ostatniego człona palca, zabezpieczają swe pazury przed stępieniem. Narząd kopytowy albo kopyto(ungula). Narząd kopytowy stanowi wytrzymałe i sprężyste zakończenie palców u palcochodów (digitigrada), powstałe wskutek ciśnienia, wywieranego przez podłoże na kończyny. Jak każdy narząd złożony, tak i ten nie osiągnął odrazu swej ostatecznej postaci, lecz wykazuje cały szereg postaci przejściowych, od pazura aż po zupełnie wykształcone kopyto Parzysto kopytowców (Artiodactyla) i Nieparzystokopytowców (Mesaxonia). Jak wykazałem w roku 1935, duży odsetek kk. Continue reading „sprezyste zakonczenie palców”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 4

Drugorzędowe punkty końcowe bezpieczeństwa to poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe, zdarzenia sercowe, operacja serca lub naczyń krwionośnych, krwawienie lub udar podczas obserwacji oraz klasa czynnościowa NYHA. Drugorzędnymi punktami końcowymi skuteczności były: wskaźnik sukcesu i powikłania na podstawie kryteriów Valve Academic Research Consortium (VARC), 24 z okresową echokardiograficzną oceną funkcji zastawki aortalnej w ciągu pierwszych 3 lat, w tym ocena średniego gradientu i obszaru zastawki, jako jak również ocena obecności i ciężkości niedomykalności zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej. Stopień nasilenia niedomykalności oceniano na skali od 0 do 4, przy czym wyższe oceny wskazują na większą ostrość. Charakterystyka pacjentów, drogi dostępu i wskaźniki zgonów zostały porównane w latach 2010-2011. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 4”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 2

Procedury wykonuje się za pomocą zabiegów przezustnych, przezskórnych lub podobojczykowych. Ten duży rejestr odzwierciedla rzeczywiste doświadczenia, w tym wszystkich pacjentów ze wszystkich ośrodków we Francji. Tutaj przedstawiamy wyniki naszej analizy cech i wyników pacjentów objętych rejestrem. Metody
Pacjenci
Od stycznia 2010 r., W sumie 33 ośrodków zostało upoważnionych do wykonywania TAVI przez francuskie Ministerstwo Zdrowia na podstawie obecności zespołu interdyscyplinarnego na miejscu (składającego się z interwencyjnego kardiologa, kardiochirurga, kardiologa, echokardiografa anestezjolog, specjalista od obrazowania i geriatra); roczna objętość co najmniej 200 chirurgicznych wymian zastawki aortalnej; wcześniejsze doświadczenia z balonową plastyką zastawki aortalnej, TAVI lub obydwoma; i równomierne rozmieszczenie geograficzne centrów w całym kraju. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 2”

Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 4

Strukturę domeny STAT3 przedstawiono zgodnie z definicją w bazie danych rodzin białek. Trójwymiarowy model dimeru STAT3 (panel B) pokazuje, że zmutowane reszty znajdują się na interfejsie dimeryzacji domeny SH2. Sześć mutacji STAT3 pokazano w jednej z dwóch podjednostek (magenta), podobnie jak mutacja insercji w ramce (żółta). Mutacja STAT3 w chromosomie 17 u pacjenta wskaźnikowego była zlokalizowana w eksonie 21, kodującym część domeny STAT3 SH2 (Figura 2A i 2B). Continue reading „Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 4”

Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej AD 4

Sześćdziesięciu robotników parowych (63%) miało blizny opłucnowe, 23 (24%) miało blaszki, a 4 (4%) miało zmiany miąższowe. Kohorty walidacyjne
Test na karoten i retinol pod kątem skuteczności (CARET) 8 przyczynił się do otrzymania zidentyfiko- wanych, zaślepionych próbek surowicy (brak próbek osocza) na University of California, Los Angeles i New York University; próbki otrzymano od 49 osób narażonych na działanie azbestu, u których rozwinął się międzybłoniak i u 96 osób poddanych działaniu azbestu, bez raka. Fibulinę-3 mierzono w ślepej surowicy, a wyniki następnie odsłaniano i analizowano za pomocą automatów do badania CARET. Szpital Princess Margaret Hospital w Toronto dostarczył na Uniwersytecie Nowojorskim zidentyfiko- wane, ślepe próbki osocza pobrane od 48 pacjentów z międzybłoniakiem i 96 eksponowanych na azbest, osób bez raka, jako część zatwierdzonego badania przesiewowego międzybłoniaka. Continue reading „Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej AD 4”

Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 8

Nie było jednak znaczącej różnicy między grupami w składniku fizycznym SF-36. Wielkość efektu ocrelizumabu na kliniczne punkty końcowe była podobna, gdy porównaliśmy wyniki dla 12-tygodniowego i 24-tygodniowego potwierdzenia progresji niepełnosprawności. Reakcje związane z infuzją były częstsze u pacjentów otrzymujących ocetlizumab niż u pacjentów otrzymujących placebo. Takie reakcje były najczęściej obserwowane podczas pierwszej infuzji, zmniejszane w kolejnych dawkach i były leczone za pomocą korekty premedykacji i infuzji.
Brak równowagi w obserwowanych nowotworach w grupie leczonej ocrelizumabem w porównaniu z grupą placebo gwarantuje ciągłą ocenę w kontekście epidemiologii nowotworów w populacji chorych na stwardnienie rozsiane i długotrwałe doświadczenie z oktlizumabem i innymi terapiami anty-CD20.24-26 Nie przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) odnotowano do tej pory w przypadku ocertyzabu we wszystkich badaniach klinicznych leku, ale wymagana jest dalsza ocena w celu scharakteryzowania ryzyka wystąpienia niezbyt częstych zdarzeń niepożądanych, w tym PML. Continue reading „Ocrelizumab versus Placebo w pierwotnym progresywnym stwardnieniu rozsianym ad 8”

Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry ad 5

Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 TS2M3. Wyniki
Pacjenci
Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów (populacja z intencją leczenia). Spośród 264 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, 216 (82%) ukończyło 12-tygodniowe badanie. Przerwanie leczenia wystąpiło u 9 z 53 pacjentów (17%) w grupie 0,1 mg, u 9 z 54 (17%) w grupie 0,5 mg oraz u 7 z 52 (13%) w grupie 2,0 mg, versus w 9 z 53 (17%) w grupie placebo. Zdarzenia niepożądane były wymieniane przez 14 pacjentów jako przyczynę wycofania (ryc. Continue reading „Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry ad 5”

Mapowanie śmiertelności Plasmodium falciparum w Afryce w latach 1990-2015

Kontrola malarii nie była rutynowo informowana przez ocenę różnic między regionami w przypadku zgonów z powodu malarii. Połączyliśmy dane z Projektu Malaria Atlas i Global Burden of Disease Study, aby oszacować śmiertelność malarii w Afryce subsaharyjskiej w siatce 5 km2 od 1990 do 2015 roku. Metody
Oceniliśmy śmiertelność malarii za pomocą czasoprzestrzennego modelu modelowania danych geolokacyjnych (tj. O znanej szerokości i długości geograficznej) na temat klinicznej częstości występowania malarii, zakresu leczenia lekiem przeciw malarii, wskaźnika śmiertelności przypadków i rozkładu populacji według wieku.
Wyniki
W całej Afryce Subsaharyjskiej w ciągu ostatnich 15 lat oszacowaliśmy ogólny spadek o 57% (95% przedział niepewności, 46 do 65) w zakresie liczby zgonów z powodu malarii, z 12,5 (95% przedział niepewności, 8,3 do 17,0 ) na 10 000 ludności w 2000 r. Continue reading „Mapowanie śmiertelności Plasmodium falciparum w Afryce w latach 1990-2015”