napadowe migotanie przedsionków

Do węzłów sercowych, posiadających swój własny automatyzm, dochodzą zakończenia nerwowe z układu wegetatywnego, które pod wpływem podrażnień mogą zmienić czynność automatyczną węzłów. Wskutek tego powstaje zaburzenie rytmu serca, które może się przejawiać dodatnim lub ujemnym chronotropizmem, to znaczy powstać może przyśpieszenie lub zwolnienie czynności serc w zależności od tego, które zakończenia nerwowe zostały podrażnione Układ więc wegetatywny zmienia automatyzm serca, czyli zwiększa lub zmniejsza liczbę wytwarzanych bodźców w węzłach sercowych. W zakresie batmotropizmu serca, zwichnięty w swojej równowadze układ wegetatywny może wywołać powstawanie skurczów dodatkowych serca zarówno przedsionkowych jak i komorowych. Czasami skurcze dodatkowe mogą układać się rytmicznie w postaci bigamii, trigemii i quadrigemii lub też występować napadowo w postaci tak zwanych skurczów dodatkowych skupionych. Niekiedy znów w związku ze zwichnięciem równowagi układu wegetatywnego może powstać napadowe migotanie przedsionków, które stwarza stan, zwany niemiarowością całkowitą a elektrokardiogramie widzimy wtedy oko 400-600 drobnych fal przedsionkowych lub zupełny ich brak z bezładnym co do czasu zjawianiem się zespołów komorowych. Continue reading „napadowe migotanie przedsionków”

Dzialalnosc gruczolów potowych

Działalność gruczołów potowych jest regulowana przez obydwa układy trzewne, w ten mianowicie sposób,. że układ współczulny pobudza je, a układ przywspółczulny hamuje Gruczołami spokrewnionymi •z gruczołami potowymi są – sutki. Gruczoły łojowe(glae. sebaceae) występują nieomal reguły w towarzystwie włosów i mają postać złożonych gruczołów pęcherzykowych holokrynicznych, umieszczonych w warstwie brodawkowej (stratum. papillare) skóry właściwej. Continue reading „Dzialalnosc gruczolów potowych”

Trzon wlosa

Warstwa Huxleya styka się bezpośrednio z naskórkiem włosowym. W części zbliżonej do powierzchni wolnej skóry, pochwa nabłonkowa tworzy gruczoł łojowy, który usuwa swą wydzielinę przez tenże otwór skóry, poprzez który wysuwa się włos w czasie jego wzrostu. Na łącznotkankowej pochwie skórnej przymocowują się charakterystyczne, gładkie – m m. stroszące włosy (mm. arrectores pilorum). Continue reading „Trzon wlosa”

Swoista odmiana wlosów sa tzw. wlosy czuciowe albo zatokowe

Swoistą odmianą włosów są tzw. – włosy czuciowe albo-zatokowe. Są one umieszczone głównie na twarzy (rzadziej na kończynach) i odznaczają się długością, sztywnością, a zwłaszcza tym, że w pochwie włosowej skórnej (vagina pili dermatica) znajduje się zatoka żylna oraz liczne zakończenia nerwowe. Włosy te są niezwykle czułymi receptorami dotykowymi, znacznie czulszymi, dzięki mogącej się wypełniać krwią zatoce, aniżeli włosy zwykłe. Wbrew pozorom, włosy, choć należą do utworów rogowych, nie są narządami martwymi, lecz wykazują swoistą żywotność, dość odmienną od przejawów życiowych narządów funkcjonujących w sposób bardziej natężony. Continue reading „Swoista odmiana wlosów sa tzw. wlosy czuciowe albo zatokowe”

istnieje piec opuszek palcowych

Maximum uwstecznienia doznają opuszki u jednopalczastych Equidae. Istnieje u nich tylko jedna przekształcona – opuszka palcowa (pulrinus digitalis), nawiązująca ścisłą łączność z narządem kopytowym. W opuszce palcowej Koniowatych należy rozróżnić dwie zasadnicze części: część tylną, umieszczoną za puszką kopytową, podzieloną rowkiem na dwie symetryczne piętki (tori digitales), oraz część podeszwową, która skutkiem silnego zrogowacenia wchodzi w skład puszki kopytowej (capsula unllaris). Jest to tzw. -strzałka kopytowa rogowa (furca cornea Ufzgulae). Continue reading „istnieje piec opuszek palcowych”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 3

Wszystkie ośrodki przyjmują najpierw strategię stosowania podejścia transfemoralnego, z kryteriami stosowania podejść niepoborowych, które opierają się na rozmiarze i stopniu krętości, zwapnieniu i miażdżycy aortalno-udowej drzewa tętniczego, zgodnie z oceną zespołu wielodyscyplinarnego. Urządzenia SAPIEN zostały wszczepione za pomocą transfemoralnej lub transdukcyjnej oraz urządzeń CoreValve drogą przezistną lub podobojczykową. Wszyscy pacjenci udzielili pisemnej świadomej zgody przed poddaniem się procedurze, w tym zgody na anonimowe przetwarzanie ich danych. Rejestr został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą francuskiego ministerstwa zdrowia. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 3”

Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej

Nowe biomarkery są potrzebne do wykrywania międzybłoniaka opłucnej na wcześniejszym etapie i do indywidualizacji strategii leczenia. Zbadaliśmy, czy fibulina-3 w osoczu i wysięku opłucnowym może spełniać kryteria czułości i swoistości dla silnego biomarkera. Metody
Mierzyliśmy poziomy fibuliny-3 w osoczu (od 92 pacjentów z międzybłoniakiem, 136 osób narażonych na działanie azbestu bez raka, 93 pacjentów z wysiękiem nie z powodu międzybłoniaka i 43 osób zdrowych), wysięki (od 74 pacjentów z międzybłoniakiem, 39 z łagodnymi wysiękami i 54 ze złośliwym wysiękiem nie z powodu międzybłoniaka) lub obu. Następnie wykonano ślepą walidację. Continue reading „Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej”

Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 8

Mutacyjny gorący punkt w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej znajduje się blisko domeny aktywacji transkrypcji, a konstytutywna aktywacja może wynikać ze zwiększonej stabilizacji homodimerów STAT3 lub heterodimerów poprzez zwiększone przyciąganie hydrofobowe między monomerami STAT. Wykazano, że duże limfocyty białaczkowe wykazują wysokie poziomy ekspresji aktywowanego STAT324 wspierającego funkcjonalną rolę mutacji domeny STAT3 SH2. Zgodnie z tym odkryciem, test in vitro wykazał zwiększenie ekspresji genu docelowego STAT3 u pacjentów z dużą ziarnistą białaczką limfatyczną, którzy mieli mutację i zwiększoną aktywność transkrypcyjną zmutowanych izoform STAT3. Ponadto, STAT3 był fosforylowany u pacjentów z mutacją. Continue reading „Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 8”

Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry

Interleukina-31 może odgrywać rolę w patomechanicznym mechanizmie atopowego zapalenia skóry i świądu. Chcieliśmy ocenić skuteczność i bezpieczeństwo nemolizumabu (CIM331), humanizowanego przeciwciała przeciwko receptorowi A interleukiny-31, w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Metody
W tej fazie 2, randomizowanej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo, 12-tygodniowej próbie, wyznaczyliśmy dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry, które było niewystarczająco kontrolowane przez miejscowe leczenie otrzymujące podskórne nemolizumab (w dawce 0,1 mg, 0,5 mg lub 2,0 mg na kilogram masy ciała) lub placebo co 4 tygodnie lub dawka eksploracyjna 2,0 mg nemolizumabu na kilogram co 8 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była procentowa poprawa w stosunku do wartości wyjściowej w skali wzrokowej na poziomie wzrokowo-analogowym (na której ujemna zmiana wskazuje na poprawę) w 12. tygodniu. Continue reading „Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry”

Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry ad 7

Przeciwciała przeciw nemolizumabowi wykryto u 3 pacjentów po podaniu nemolizumabu, a wszystkie przeciwciała zostały potwierdzone jako nieneutralizujące. Dyskusja
W tej fazie 2 badaliśmy leczenie skierowane na sygnalizację interleukiny-31 w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Stwierdzono poprawę pierwotnego wyniku świądu we wszystkich grupach, które otrzymywały nemolizumab co 4 tygodnie w porównaniu z placebo u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Chociaż badanie to ma ograniczenia, w szczególności niewielka liczba pacjentów i krótki czas trwania, dostarcza dowodów potwierdzających rolę interleukiny-31 w patologicznym mechanizmie atopowego zapalenia skóry. Wnioski dotyczące zdarzeń niepożądanych nie mogą być wykonane, biorąc pod uwagę małą próbkę od pacjenta. Continue reading „Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry ad 7”