Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Stopniowe wydłużanie się czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i wypadanie skurczów komór przebiega okresowo. Zaburzenia dromotropowe rytmu serca i różne jego stopnie zależą przede wszystkim od stanu napięcia lub podrażnienia nerwu błędnego i można je uzyskać albo przez bezpośrednie drażnienie nerwu błędnego, albo przez podrażnienie jego ośrodków, albo też na drodze odruchowej z zatoki szyjnej lub jamy brzusznej, wreszcie przez wprowadzenie acetylocholiny lub środków ją ochraniających, czyli środków wagomimetycznych. Podrażnienie nerwów współczulnych wywołuje stany odwrotne powstają wtedy nie tylko zjawiska dodatniego chronotropizmu, batmotropizmu i dromotropizmu, lecz także zaburzenia czynnościowe naczyń w samym mięśniu sercowym i krzywa elektrokardiograficzna może być wtedy podobna do krzywej, powstającej w przebiegu dławicy piersiowej (angina pectoris) lub zawałów mięśnia sercowego (infarctus myocardii. Nerwice sercowe W związku z zaburzeniem regulacji wegetatywnej serca powstają tzw. nerwice serca, które mogą dawać przykre odczucia podmiotowe i różne obrazy przedmiotowe w zależności od tego, czy zaburzenie regulacji będzie dotyczyć batmotropizmu, czy dromotropizmu, czy wreszcie chronotropizmu. Continue reading „Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego”

Zaburzenia w czynnosci naczyn

Zaburzenia w czynności naczyń Regulacja naczyń krwionośnych jest ściśle związana z układem wegetatywnym, który reguluje stan ośrodków naczyniowych, i zwichnięcie czynności składowych układu wegetatywnego, czy to chwilowe czy trwałe, prowadzi do rozszerzenia lub zwężenia naczyń. Wiemy, że przecięcie rdzenia kręgowego pod rdzeniem przedłużonym powoduje rozszerzenie naczyń i spadek ciśnienia krwi. Jest to wynik usunięcia wpływu ośrodków naczyniowych głównych w podwzgórzu i rdzeniu przedłużonym, ściśle związanych ,z układem nerwów adrenergicznych i cholinergicznych. Podrażnienie nerwów układu prowadzi do zwężenia naczyń, cholinergicznych zaś do rozszerzenia naczyń. Wpływ tych nerwów na naczynia serca jest odwrotny. Continue reading „Zaburzenia w czynnosci naczyn”

sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków

Należy zaznaczyć, że skład chemiczny tłuszczów podściółki tłuszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków (np. tłuszcz wieprzowy, tłuszcz wołu), i może podlegać odchyleniom pod wpływem jakości spożywanego pokarmu. Utworami wiążącymi się ściśle z podściółką tłuszczową skóry właściwej są: ogon tłuszczowy owiec karakułów i merynosów, garb,. u afrykańskiego Camelus dromedarius, oraz dwa garby u azjatyckiego Camelus bactrianus. Bezpośrednimi pochodnymi skóry, jako całości, są narządy następujące: – torba (marsupium. Continue reading „sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków”

Blaszka grzbietowa pazura jest silnie wygieta

Blaszka grzbietowa pazura jest silnie wygięta, zarówno w kierunku poprzecznym, jak i w kierunku podłużnym (), obejmując z boków wsuwającą się od tyłu wąską blaszkę podeszwową. Podobnie jak w paznokciu i tutaj blaszka grzbietowa rozpoczyna się w głębi rowka pazurowego – korzeniem(radix unguis), a kończy się wolnym, zaostrzonym – wierzchołkiem pazura (apex unguis), służącym do zahaczania się o przedmioty obce. Blaszka grzbietowa tworzy się głównie dzięki działalności rogotwórczej miazgi koronowej(corium. coronale), znajdującej się w rowku pazurowym. Współdziała z nią blaszkowata – miazga grzbietowa (corium. Continue reading „Blaszka grzbietowa pazura jest silnie wygieta”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka

Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) jest nową interwencją w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej i współistniejącymi chorobami. Podajemy wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania francuskiego krajowego, przezcewnikowego rejestru implantacji zastawki aortalnej, FRANCE 2. Metody
Wszystkie TAVI przeprowadzone we Francji, wymienione w rejestrze FRANCE 2, zostały prospektywnie włączone do badania. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 7

Poważne powikłania naczyniowe odnotowano u 156 pacjentów (4,7%). Spośród wszystkich grup w trakcie zabiegu wszczepiono dwa zastawki u 72 pacjentów (2,3%), a u 12 pacjentów (0,4%) zabieg przekształcono w chirurgiczną wymianę zastawki aortalnej. Po 6 miesiącach wewnątrzoprotetycznej niedomykalności zastawki aortalnej obserwowano u 114 z 945 pacjentów (12,1%), z niedomykalnością stopnia 1. w 96 (10,2%) i stopnia 2 u 18 (1,9%); niedomykalność okołoprotezową obserwowano u 618 z 983 pacjentów (62,9%), z niedomykalnością stopnia 1. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 7”

Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 4

Strukturę domeny STAT3 przedstawiono zgodnie z definicją w bazie danych rodzin białek. Trójwymiarowy model dimeru STAT3 (panel B) pokazuje, że zmutowane reszty znajdują się na interfejsie dimeryzacji domeny SH2. Sześć mutacji STAT3 pokazano w jednej z dwóch podjednostek (magenta), podobnie jak mutacja insercji w ramce (żółta). Mutacja STAT3 w chromosomie 17 u pacjenta wskaźnikowego była zlokalizowana w eksonie 21, kodującym część domeny STAT3 SH2 (Figura 2A i 2B). Continue reading „Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 4”

Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 3

Analiza statystyczna
Pacjentem wskaźnikowym był 70-letni mężczyzna z nieleczoną dużą ziarnistą białaczką limfatyczną i neutropenią 3. stopnia. Panel A pokazuje wyniki cytometrii przepływowej. Barwienie limfocytów CD3 i CD16 / 56 wykazało, że większość komórek była CD3-dodatnia, a CD16 / 56-ujemna (lewy wykres); 92% komórek bramkowanych CD3 + było CD4-ujemnych i CD8-dodatnich (średni wykres). Continue reading „Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 3”

Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry cd

Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli aktywne choroby skórne towarzyszące atopowemu zapaleniu skóry lub jeśli otrzymali ogólnoustrojowe leczenie atopowego zapalenia skóry lub promieniowania nadfioletowego w ciągu 4 tygodni przed randomizacją, silne lub bardzo silne miejscowo glikokortykosteroidy lub miejscowe inhibitory kalcyneuryny w ciągu 2 tygodni przed randomizacją, lub łagodne lub umiarkowanie silne miejscowe glikokortykosteroidy lub leki przeciwhistaminowe (miejscowe lub układowe) w ciągu tygodnia przed randomizacją. Pacjentów poddano randomizacji przy użyciu scentralizowanego interaktywnego systemu głosowego lub systemu odpowiedzi online w celu otrzymania nemolizumabu (cztery grupy leczenia) lub placebo w stosunku 1: 1: 1: 1: 1, z przypisaniami do leczenia stratyfikowanymi według regionu geograficznego. Pacjenci otrzymywali podskórnie nemolizumab w dawce 0,1 mg, 0,5 mg lub 2,0 mg na kilogram masy ciała lub placebo co 4 tygodnie lub nemolizumab w dawce 2,0 mg na kilogram co 8 tygodni z placebo w 4 tygodniu w analizie, która miało charakter eksploracyjny. Podczas badania pacjenci mogli stosować środki zmiękczające i miejscowe terapie (np. Krople do oczu). Continue reading „Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry cd”