Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 9

Wpływ logistycznego EuroSCORE został odnotowany w rejestrze Edwards SAPIEN Aortic Bioprothesis European Outcome (SOURCE) 26 i rejestrze włoskim. Negatywny wpływ niedomykalności okołoprotezowej odnotowano w badaniach zarówno urządzeń SAPIEN, jak i CoreValve.11,16, 27,28 Roczny wskaźnik przeżycia wynoszący 76,0% w naszym rejestrze był prawie taki sam jak w rejestrach SOURCE i UK oraz w kohorcie A badania PARTNER. W naszym badaniu jednym z najczęstszych powikłań była konieczność stosowania stałego stymulatora (u 15,6% pacjentów). W pozostałych rejestrach stawki były podobne, z 13% w Belgii, 17 16,3% w Wielkiej Brytanii, 16 16.6% we Włoszech, 11 i 6,7% w SOURCE13. W badaniu PARTNER zgłoszone stawki wyniosły 3,4% dla kohorta B18 i 3,8% dla kohorty A.19 Odsetek pacjentów wymagających stałego stymulatora był najwyższy w rejestrze niemieckim (39,3%) 14 Wyższa częstość wszczepiania stymulatora za pomocą implantacji CoreValve niż w przypadku implantacji SAPIEN w naszym badaniu potwierdziła wyniki w poprzednich badaniach.14,16,17 Częstość występowania udaru mózgu (4,1%) była podobna do częstości występowania w innych rejestrach oraz w badaniu PARTNER, bez znaczącej różnicy w zależności od podejścia. Poważne powikłania naczyniowe występowały częściej u pacjentów poddanych zabiegowi przezskórnemu (5,5%) niż u osób poddawanych zabiegowi przezistotnemu (1,9%), co było zgodne z obserwacją w innych rejestrach.13,16 Odwrotnie, zagrażające życiu lub poważne krwawienie występował częściej u pacjentów poddanych zabiegowi przezskórnemu (4,8%) niż u osób przechodzących zabieg przezustny (2,7%). W badaniu PARTNER, 18,19 częstości poważnego krwawienia (9,3% w kohorcie B i 16,8% w kohorcie A) i głównych powikłań (16,2% w kohorcie B i 9,3% w kohorcie A) było wyższe, różnica, która prawdopodobnie jest w części do różnych definicji (podkreślając potrzebę konsensusowej definicji komplikacji). Nasze dane wykazały znaczną poprawę stanu funkcjonalnego.
Charakterystyka pacjentów i procedur zmieniła się w latach 2010-2011. Logistyczny EuroSCORE znacznie się zmniejszył bez wpływu na 30-dniową śmiertelność, podobnie jak potrzeba znieczulenia ogólnego i częstości podejścia transautycznego, prawdopodobnie z powodu pojawienia się nowego podejścia transaortycznego i zmniejszenie rozmiarów systemów dostarczania zaworów Edwards. Wybór pacjenta na korzyść TAVI znacznie się zwiększył (z 14,4% do 17,1%, P = 0,04). W tym samym okresie wzrost odsetka pacjentów, którzy odrzucili chirurgiczne zastąpienie zastawki, mimo że byli kandydatami do operacji, jest odzwierciedleniem rzeczywistej praktyki, pomimo zaleceń krajowych. Szybki wzrost użycia TAVI wiąże się z ryzykiem, że kandydaci do konwencjonalnej wymiany zastawki aortalnej będą leczeni przezskórnie Niemiecki rejestr14 podał, że 13% pacjentów zdecydowało się poddać TAVI, a nie konwencjonalnym zabiegom z użyciem zastawki aortalnej, co jest alarmujące i wyraźnie stanowi przypadek zastosowania procedury pozasądowej w przypadku, gdy EuroSCORE jest poniżej 20%.
Nasze badanie ma wiele ograniczeń. Podczas gdy nasze dane dotyczące liczby procedur i przeżycia są wyjątkowo solidne, te dotyczące powikłań są prawdopodobnie mniejsze, ponieważ zostały zgłoszone przez ośrodki uczestniczące i nie zostały niezależnie rozstrzygnięte, ze względu na brak centralnego laboratorium podstawowego do oceny echokardiograficznych i neurologicznych ocen .
Podsumowując, TAVI jest nową opcją terapeutyczną dla pacjentów wysokiego ryzyka z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej. Wskaźniki powikłań wydają się być do przyjęcia, biorąc pod uwagę wysoką częstotliwość współistniejących chorób u takich pacjentów. Dalszy postęp w zakresie kryteriów wyboru pacjentów, leczenia postproceduralnego i wyboru optymalnego dostępu mają zasadnicze znaczenie dla poprawy wyników. TAVI wydaje się być rozsądną opcją u pacjentów nieoperacyjnych lub wysokiego ryzyka z ciężkim objawowym zwężeniem zastawki aortalnej.
[więcej w: dermatolog na nfz warszawa, terapia orthokine, ginekolog pruszków ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz warszawa ginekolog pruszków terapia orthokine