Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 6

Urządzenia SAPIEN firmy Edwards zostały wszczepione u 66,9% pacjentów, a urządzenia Medtronic CoreValve u pozostałych. Podejście do zabiegu implantacji było przezustne u 74,6% pacjentów, transapty- czne u 17,8%, podobojczykowe u 5,8%, a transaortyczne lub transkarotyczne u 1,8%. Pacjenci z chorobą wieńcową lub chorobą tętnic obwodowych oraz ze zwiększonym logistycznym EuroSCORE byli bardziej narażeni na operację transapiczną (P <0,001 dla obu porównań) (Tabela 2). Zabiegi wykonano za pomocą znieczulenia miejscowego w 40,8% podejść udowych, przy zamknięciu chirurgicznym miejsca wkłucia w 24,0%. Średni czas przebywania na oddziale intensywnej opieki medycznej wynosił 4,9 . 4,8 dnia, a średni czas hospitalizacji wynosił 11,1 . 8,0 dni. Wskaźnik skuteczności proceduralnej (zakończenie, z obniżonym średnim gradientem) wyniósł 96,9%, bez istotnych różnic między podejściami (P = 0,35) (tabela 3). Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe czasu do wystąpienia dla pierwotnego punktu końcowego i innych wybranych punktów końcowych. Panel A pokazuje wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (pierwotny punkt końcowy) oraz z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów we francuskim rejestrze transocepcji zastawek aortalnych (TAVI) we Francji, 2. Panel B pokazuje wskaźniki zgonu z jakiejkolwiek przyczyny według droga dostępu TAVI: transapical (TA), transfemoral (TF) lub podobojczykowy (SC). Panel C pokazuje wskaźniki zgonu z dowolnej przyczyny zgodnie z logistycznym EuroSCORE (z wynikiem> 20% wskazującym na bardzo wysokie ryzyko operacyjne). Panel D pokazuje wskaźniki śmiertelności z dowolnej przyczyny według klasy New York Heart Association (NYHA). Częstotliwość zdarzeń została obliczona przy użyciu metod Kaplana-Meiera i została porównana za pomocą testu log-rank. Uważano, że zgony z nieznanych przyczyn pochodzą z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Po 30 dniach śmiertelność ze wszystkich przyczyn w analizie Kaplana-Meiera (pierwotny punkt końcowy) wynosiła 9,7% w całej grupie (tabela 3). Kolejne wskaźniki zgonu wyniosły 18,6% po 6 miesiącach (1545 pacjentów) i 24,0% po roku (725 pacjentów) (ryc. 1).
Dodatkowe punkty końcowe
Kontrola jakości nie wykazała, że ośrodki nie zgłaszają niepożądanych zdarzeń w bazie danych w porównaniu z dokumentacją medyczną. Częstość występowania udaru wynosiła 3,4% po 30 dniach, 3,8% po 6 miesiącach i 4,1% po roku, przy częstości występowania dużego udaru odpowiednio 1,9%, 2,1% i 2,2%. Nowy, stały stymulator był wymagany częściej u pacjentów otrzymujących urządzenia CoreValve niż u osób otrzymujących urządzenia SAPIEN (24,2% vs. 11,5%). Po 30 dniach wewnątrznormową niedomykalność zastawki aortalnej obserwowano u 168 z 1822 pacjentów (9,2%), z niedomykalnością stopnia 1. u 143 pacjentów (7,8%), stopnia 2 u 22 (1,2%) i stopnia 3 u 3 (0,2%). Okołoprotetyczną niedomykalność zastawki aortalnej zaobserwowano w 1191 z 1846 pacjentów (64,5%), z niedomykalnością stopnia 1. w 875 (47,4%), stopnia 2 u 301 (16,3%) i stopniem 3 u 15 (0,8%)
[przypisy: iphone 5s case allegro, półpasiec na głowie, dentysta warszawa mokotów ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta warszawa mokotów iphone 5s case allegro półpasiec na głowie