Mapowanie śmiertelności Plasmodium falciparum w Afryce w latach 1990-2015 ad 6

Regiony o dużej liczbie zgonów mogą nie mieć najwyższych wskaźników śmierci, ale mimo to reprezentują potrzebę koncentracji zasobów i dostarczania towarów w celu zmniejszenia obciążenia chorobami. Odwrotnie, wiele regionów o bardzo wysokiej śmiertelności wiąże się tylko z umiarkowanymi lub niskimi gęstościami populacji, ale stanowi wyzwanie dla działań prewencyjnych i kontrolujących wektor. Te porównania są często widoczne w jednym kraju. Na przykład w Nigerii najgęściej zaludnione regiony południowe mają największy udział w szacowanej liczbie zgonów, pomimo niższych szacowanych współczynników zgonów w porównaniu z bardziej wiejskimi obszarami o większej transmisji na północy. Rycina 4. Rycina 4. Wzór wieku umieralności na malarię w 2015 r. W ramce A przedstawiono szacunkowy odsetek wszystkich zgonów z powodu malarii w 2015 r., Które wystąpiły u dzieci w wieku 4 lat lub młodszych w każdym 5-km2 pikselach w Afryce subsaharyjskiej. Panel B pokazuje zależność między oszacowanymi współczynnikami zgonów wszystkich osób w przeliczeniu na jeden piksel (oś x) a szacowanym odsetkiem wszystkich zgonów z powodu malarii u dzieci w wieku 4 lat lub młodszych (oś y). Każdy piksel jest kreślony z gęstością pikseli wskazanych przez cieniowanie kolorów (o największej gęstości na czerwono). Linie ciągłe i przerywane wskazują odpowiednio średnią i 95% przedziały ufności lokalnie oszacowanej regresji wykresu rozrzutu (less), aby zwizualizować centralną tendencję tego związku.
Porównanie pomiędzy grupami wiekowymi wskazuje na znacznie wyższą podatność na malarię wśród dzieci poniżej 5 roku życia, a ryzyko to znajduje odzwierciedlenie zarówno w najwyższych odsetkach zgonów, jak i w liczbie zgonów na całym kontynencie w tej grupie wiekowej. Jednakże odsetek szacowanych zgonów na malarię między dziećmi w wieku poniżej 5 lat a tymi w wieku 5 lat lub starszych różni się znacznie w zależności od regionu geograficznego (rys. 4A). Ta zmiana uwydatnia wykorzystanie tych szacunków do informowania o strategiach kontroli i leczenia malarii, które są dostosowane do struktury demograficznej lokalnych obciążeń związanych z malarią. Takie wysiłki będą miały coraz większe znaczenie, ponieważ obciążenie malarią jest dalej zmniejszane i zmienia się z dzieci w kierunku dorosłych (ryc. 4B). Ponieważ transmisja zmniejszyła się między 2000 a 2015 r., Zmniejszyła się liczba rocznych zgonów z powodu malarii u dzieci w wieku 4 lat i młodszych oraz w wieku od 5 do 14 lat (z 78,7% do 73,5% iz 6,7% do 4,8%), a udział osób w wieku 15 lat lub starszych wzrósł (z 14,6% do 21,7%). Rozszerzony zestaw mapowanych szacunków według grupy wiekowej i roku przedstawiono na ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku.
Kierowanie strategiami kontroli malarii
Rysunek 5. Rysunek 5. Identyfikacja regionów o wysokiej śmiertelności i niskim pokryciu kontrolą malarii. Przedstawiono obszary o wysokiej śmiertelności i małym zasięgu leczenia przeciwmalarycznego (panel A) oraz obszary o wysokiej śmiertelności i niskim zasięgu sieci łóżek owadobójczych (ITNs) ) (Panel B). Obie mapy pokazują dane za 2015 rok. Dane o sieciach łóżkowych uzyskano z wcześniejszego mapowania geoprzestrzennego.
Pomimo przedstawienia postępów w ograniczaniu obciążeń związanych z malarią, nasze mapy pokazują również duże obszary Afryki, gdzie szacunkowa śmiertelność z powodu malarii utrzymuje się na wysokim poziomie, a zasięg profilaktyki i leczenia pozostaje niski, co pokazuje potencjał ratowania setek tysięcy innych istnień poprzez dalsze powiększanie kontrola malarii
[patrz też: terapia orthokine Warszawa, terapia orthokineia, terapia orthokine ]

Powiązane tematy z artykułem: iphone 5s case allegro terapia orthokine usg olsztyn