CPAP w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym w obturacyjnym bezdechu sennym cd

Dalsze szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia oraz procedur przeprowadzonych w głównym laboratorium snu podano w Dodatku uzupełniającym. Randomizacja i interwencje
Po potwierdzeniu kwalifikowalności, pacjenci zostali losowo przydzieleni, w centralnej lokalizacji, do otrzymywania zarówno terapii CPAP i zwykle opieki (grupa CPAP) lub zwykłej opieki samodzielnie (zwykle-grupa opieki). Randomizację przeprowadzono za pomocą procedury minimalizacji, aby zrównoważyć przypisania grup według miejsca, rodzaju choroby sercowo-naczyniowej (serca, naczyń mózgowych lub obu) oraz nasilenia senności w ciągu dnia (wskaźnik Epworth Sleepiness Scale <11 vs. .11).
Pacjenci, którzy zostali przydzieleni do otrzymywania terapii CPAP dostarczanej przez maskę, otrzymywali zautomatyzowaną maszynę do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych (REMstar Auto, seria M lub PR, Philips Respironics), która była początkowo ustawiona w trybie automatycznym na tydzień, a następnie ustalona na 90. percentyl. ciśnienia, które zostało obliczone przez zautomatyzowane dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych z zarejestrowanych danych. Główne laboratorium snu monitorowało tendencje w przestrzeganiu terapii CPAP i udzielało porad korygujących badaczom (dalsze szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku). Równoczesne postępowanie z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego przeprowadzono zgodnie z wytycznymi krajowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali porady na temat zdrowych nawyków snu i zmian stylu życia, aby zminimalizować obturacyjny bezdech senny. Wizyty kliniki zaplanowano dla wszystkich uczestników na 1, 3, 6 i 12 miesięcy, a następnie co roku; uczestnicy skontaktowali się telefonicznie w ciągu 6 miesięcy między corocznymi wizytami w klinice.
Pomiary w badaniu
Podczas randomizacji i podczas każdej wizyty kontrolnej uczestnicy mieli spoczynkowe ciśnienie krwi i tętno mierzone w klinice, a szczegóły dotyczące bieżącego zażywania leków i zachowań zdrowotnych zostały udokumentowane za pomocą ustrukturyzowanego wywiadu. Wśród uczestników grupy CPAP odnotowano dane dotyczące przestrzegania zasad stosowania urządzenia CPAP. Podczas randomizacji, po 6 miesiącach i po 2 i 4 latach, uzyskano pomiary antropometryczne u wszystkich uczestników, a wszyscy uczestnicy wypełniali kilka kwestionariuszy: kwestionariusze oceniające objawy obturacyjnego bezdechu sennego (chrapanie, świadome epizody bezdechu i stopień senności do skali Epworth Sleepiness Scale), 36-elementowe badanie stanu zdrowia z wynikami lekarskimi (SF-36, wyniki w zakresie od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia) do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem oraz Skala lęku i depresji szpitalnej (na której wyniki lęku i depresji wynoszą od 0 do 21, z wyższymi wynikami wskazującymi więcej objawów) do oceny nastroju. Badanie elektrokardiograficzne wykonano u wszystkich uczestników w czasie randomizacji i po 2 latach. Kwestionariusz European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D, wyniki wahają się od do 3, z wyższymi wynikami wskazującymi więcej problemów w pięciu kategoriach jakości życia) podawano tylko podczas wizyty na zakończenie badania.
Wizyty na koniec studiów były prowadzone od września 2015 r. Do stycznia 2016 r. (Z wyjątkiem Indii, gdzie były prowadzone od lipca do października 2013 r.)
[patrz też: usuwanie naczynek kraków, rtg zębów, półpasiec na głowie ]

Powiązane tematy z artykułem: półpasiec na głowie rtg zębów usuwanie naczynek kraków